Посадова інструкція старшого бухгалтера: функціональні обов'язки та посадові права, відповідальність, зразок

Посадова інструкція старшого бухгалтера: функціональні обов'язки та посадові права, відповідальність, зразок

Старший бухгалтер - це фахівець, який займається урахуванням фінансової та господарської діяльності підприємства. Він контролює, наскільки економно організація використовує матеріальні, трудові та інші види ресурсів, зберігаючи власність компанії. Щоб отримати цю посаду, обов'язково слід мати досвід у сфері бухгалтерії.

Ця посада не є кінцевою сходинкою кар'єрних сходів. При отриманні досвіду та додаткової освіти фахівець може розраховувати на посаду фінансового директора. Більш детальну інформацію містить посадова інструкція старшого бухгалтера. У зразку цього документа можна знайти всі необхідні відомості.


Положення

Спеціаліста призначає на посаду директор компаніїп порекомендації головного бухгалтера, якому згодом він і повинен підпорядковуватися. Цей співробітник належить до категорії фахівців. Щоб отримати цю роботу у претендента має бути вища економічна або професійна освіта. Крім цього, він зобов'язаний пропрацювати на відповідній посаді в бухгалтерській сфері не менше двох років.

Як зазначено в посадовій інструкції старшого бухгалтера, він зобов'язаний брати до уваги, виконуючи свою роботу, правила обліку бухгалтерії, нормативні та правові акти, а також інструкції та рекомендації, що безпосередньо належать до звітних робіт та бухгалтерського обліку. Також він повинен враховувати організаційні, розпорядчі та інші документи організації, локальні акти і правила установи, де він працевлаштований.

За що відповідає?

Цей співробітник відповідає за те, що вся робота, яку йому доручає вище керівництво, повинна бути виконана своєчасно і на належному рівні якості. Він повинен стежити за дотриманням трудової і виконавчої дисципліни. Крім цього, посадова інструкція старшого бухгалтера передбачає, що цей працівник відповідальний за збереження інформації та документів компанії, які містять відомості, що підлягають комерційній таємниці або іншим конфіденційним даним.

Сюди входять також персональні дані всіх підлеглих співробітників, надані йому для здійснення покладених на нього обов'язків. Він підтримує і стежить за тим, щоб дотримувалися норми трудової дисципліни, порядок і виконання правил компанії.

Знання

Посадова інструкція старшого бухгалтера передбачає, що співробітник, приступаючи до своїх обов'язків, ознайомлений з чинним законодавством країни щодо бухгалтерського обліку, основами цивільного права, а також з фінансовим, господарським і податковим законодавством. Він повинен вивчити методичну і нормативну документацію, яка зачіпає його діяльність.

Працівник зобов'язаний знати організацію обліку бухгалтерії, правила його проведення, кодекси етики, методи корпоративного управління, всі види обліку, в тому числі статистичний, податковий та управлінський. Крім цього, згідно з посадовою інструкцією старшого бухгалтера, він повинен ознайомитися з профілем, спеціалізацією і структурою компанії, де він працевлаштований, вивчити перспективи і стратегії її розвитку.


Інші знання

Спеціаліст повинен знати, як правильно оформляються бухгалтерські операції, і відбувається організація обороту документації по облікових ділянках, як списуються з рахунків недостачі, дебіторські заборгованості та інші втрати. Він повинен розуміти, як оформляти приймання, оприбуткування, зберігання і витрати фінансових заощаджень компанії, товарно-матеріальних цінностей і всього іншого, що необхідно для проведення перевірок аудиту і податкової. Він зобов'язаний вивчити, як правильно проводяться фінансові розрахунки, які умови оподаткування існують, як правильно проводити інвентаризації, розраховуватися з кредиторами і дебіторами, проводити перевірки і ревізію документації.

Посадові інструкції головного бухгалтера ТОВ ґрунтуються на тому, що він знає методи аналізу господарської та фінансової діяльності організації, як реєструються ІП, ВАТ і ТОВ, як правильно зберігати бухгалтерську документацію і захищати інформацію. Спеціаліст повинен постійно стежити за передовим закордонним і вітчизняним досвідом в організації обліку бухгалтерії. Також передбачається, що він на належному рівні знає організацію виробництва, економіку, управління, законодавство, володіє теоретичними і практичними навичками використання обчислювальної техніки.

Функції

Посадова інструкція старшого бухгалтера за профстандартом передбачає, що на нього покладаються такі функції, а саме виконання роботи, що відноситься до організації та ведення обліку на довіреній йому ділянці компанії. Також в його трудові функції входить керівництво підлеглими йому співробітниками даного відділу, організація їх діяльності. Він повинен забезпечити внесення даних про господарські операції, рух активів, доходи і витрати, виконані зобов'язання в рахунках обліку бухгалтерії, причому робити це точно і своєчасно.

Обов "язки

Основні посадові обов'язки головного бухгалтера включають підготовку інформації щодо діяльності компанії, щоб з їх допомогою можна було скласти звітність, простежувати збереження документації, здійснювати її оформлення відповідно до норм і стандартів, для подальшої передачі їх в архів.

Він зобов'язаний приймати і контролювати первинну документацію, а також готувати її до бухгалтерського обліку. Цей співробітник займається виробництвом та обслуговуванням обліку, мається на увазі операції з податками, збори до бюджетів, платежі до фінансових установ, нарахування заробітних плат та інше. Він звіряє дані із зовнішніми організаціями, які стосуються фінансових операцій, проводить роботу з перевірок, які здійснюються державними органами з метою контролю бухгалтерського обліку.

Інші функції

На співробітника можуть покласти обов'язки з розробки робочих планів рахунків, форм первинної документації, яка використовується з метою оформлення господарської діяльності компанії. Саме цей працівник займається визначенням основних методів і прийомів ведення обліку та технологічної обробки документів організації. Посадові обов'язки головного бухгалтера підприємства включають формування, ведення та зберігання бази даних, її використання та ведення звітності.

Він повинен брати участь у розробці заходів, які допомагають обізнанню співробітників нижчої ланки, як правильно дотримуватися фінансової дисципліни та експлуатувати ресурси компанії. Він бере участь при формуванні інформаційної системи звітності та обліку, відповідно до норм і стандартів. А також бере участь при фінансовому аналізі та створенні податкової політики на підставі зібраних даних, за допомогою проведення внутрішнього аудиту в компанії. Він займається розробкою планів, як поліпшити ефективність діяльності організації, мінімізувати втрати і невиробничі витрати в компанії.


Інші обов "язки

Посадові інструкції головного бухгалтера бюджетної установи зазвичай включають в себе такий пункт, як обов'язок забезпечити керівництво компанії, її аудиторів, інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених осіб інформацією та звітністю, щодо бухгалтерської діяльності компанії.

Цей співробітник повинен брати участь в економічному аналізі діяльності організації з метою виявлення резервів всередині компанії, контролю економії, розробки більш досконалого документообігу. Крім цього, в його обов'язки входить впровадження сучасних методів і форм бухгалтерського обліку, з урахуванням сучасних технологічних і теоретичних розробок і передового досвіду в даній сфері. Він займає формулюванням економічного постачання завдань або їх конкретних етапів, які вирішуються з використанням готових проектів, обчислювальної техніки, прикладних програм, алгоритмів та інших інструментів, які дозволяють створювати системи обробки необхідної інформації.

Завдання

Зразок посадової інструкції головного бухгалтера може містити пункт, де зазначено, що працівник зобов'язується надавати методичну допомогу співробітникам компанії, що стосується питань бухгалтерського обліку. Працівник повинен забезпечити своєчасне складання звітної документації, яка стосується виконання бюджету, кошторисів витрат, усіх типів звітності. Також він повинен контролювати, щоб вся інформація і документи вчасно направлялися в контролюючі державні органи. Якщо це необхідно, співробітника можуть залишити на робочому місці понаднормово, якщо того вимагають обставини, але лише у разі якщо це відповідає нормам чинного законодавства.

Права

Посадові права головного бухгалтера включають в себе отримання співробітником всіх документів та інформації, яка необхідна йому для виконання покладених на нього завдань. Співробітник має право взаємодіяти як зі співробітниками інших підрозділів організації, де він працевлаштований, так і з представниками сторонніх організацій, якщо це необхідно для вирішення оперативних питань, але його дії не повинні виходити за межі його компетенції. Також працівник має право представляти інтереси компанії в сторонніх установах з питань, які безпосередньо стосуються його діяльності.

Відповідальність

Посадова інструкція головного бухгалтера установи передбачає, що за свої дії працівник може нести адміністративну, матеріальну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність. Його можуть притягнути за невиконання своїх обов'язків, у тому числі за ігнорування керівної та методичної документації установи. Якщо він ігнорує доручення свого начальства, неправомірно використовує свої повноваження або ж експлуатує ресурси компанії в особистих цілях. Він відповідальний за надання недостовірних даних про виконану роботу, за порушення трудової дисципліни. Він відповідальний за те, що його підлеглі порушують трудову дисципліну і правила компанії.


Ув'язнення

Всю інформацію, необхідну для того, щоб працівник приступив до виконання своїх обов'язків, містить посадова інструкція старшого бухгалтера. Зразок цього документа надає лише загальні відомості, які можуть змінюватися залежно від діяльності компанії, де працевлаштована людина, її масштабу і розташування. Крім цього, все залежить ще й від штату, потреб керівництва в фахівцеві то чи іншої спрямованості і багатьох інших факторів. Важливо, що цей правовий документ повинен бути складений в суворій відповідності з чинним законодавством країни, і ніяк не виходити за рамки закону.

Працівник має право приступити до своїх обов'язків тільки після узгодження цього документа з вищестоящим керівництвом. Іншими словами, тільки після чіткого визначення, які саме вимоги надаються до претендента на цю посаду, якими навичками і знаннями він повинен володіти, а також при запевненні, що він ознайомлений зі своїми обов'язками, правами і відповідальністю, він може приступати до роботи. Рекомендується погоджувати це питання дуже уважно, щоб надалі не виникало проблем і непорозуміння з вищестоящим керівництвом. Працівник повинен чітко розуміти, яка його роль у компанії, і що від нього вимагається. А також чітко розуміти ступінь відповідальності за виконувану роботу.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.