Класифікація відходів виробництва та споживання. Класифікація відходів за класом небезпеки

Класифікація відходів виробництва та споживання. Класифікація відходів за класом небезпеки

Загальна класифікація відходів споживання та виробництва відсутня. Тому для зручності часто використовуються основні принципи такого поділу.

Принципи підрозділу відходів на види

Отже, структура основних принципів представлена наступними елементами:


 • за джерелами освіти (галузевою ознакою);
 • по агрегатному стану;
 • за виробничими циклами;
 • за напрямами використання.

Зупинимося детальніше на кожному з них.

За галузевою ознакою

Ця класифікація відходів на практиці набула найбільшого поширення. Побудована вона на галузевому принципі. Найбільшу питому вагу займає класифікація відходів виробництва, серед яких можна виділити: відходи кольорової або чорної металургії, вугільної, хімічної та деревообробної промисловостей.

По агрегатному стану

Така класифікація відходів дозволяє точніше їх ідентифікувати як рідкі, тверді або газоподібні. Такий підрозділ є важливим при виборі технології їх зберігання, подальшої переробки або знищення.

Так, газоподібні відходи повинні зберігатися в спеціалізованих резервуарах, рідкі - герметичних контейнерах, а тверді - в контейнерах, на майданчиках або полігонах.

Для визначення технології їх переробки повинна бути використана класифікація відходів за класами, представлених ступенем вибухонебезпечності та горючості. Не можна забувати і про їх токсичність.

За виробничими циклами

Іноді використовується класифікація відходів виробництва, яка організована за галузевим принципом. Це дозволяє їх деталізувати за технологічними стадіями виготовлення продукту для виявлення операцій, в процесі проведення яких можуть утворитися будь-які побічні продукти.


Прикладом може послужити хімічна промисловість, в якій при проведенні синтезу органічних речовин можуть утворитися об'ємні залишки, які не передбачені виробничим процесом (при перегонці або ректифікації).

Розглянута вище класифікація відходів по класах спрямована на розгляд питання їх використання як вторсировини. Тому таке ранжування відображає в першу чергу кількісні показники, а вже потім - якісні.

Фізико-хімічні властивості сміття

Класифікація відходів за фізико-хімічними властивостями має важливе значення при проведенні оцінки їх впливу на навколишнє середовище. Це, звичайно ж, стосується небезпечних і токсичних складових.

Всесвітньою організацією охорони здоров'я розроблена класифікація відходів за класом небезпеки, прийнята ООН у вигляді програми з охорони навколишнього середовища. Вона включає перелік небезпечних і токсичних компонентів, які виділяються в процесі виробництва. До цього ж переліку входять такі речовини: миш'як, фармацевтичні препарати, різні галогенорганічні сполуки і, звичайно ж, ртуть.

В якості характеристики токсичності речовин приймається коефіцієнт летальної дози, при використанні якої у половини піддослідних тварин наступав летальний результат.

Розділення сміття за небезпекою

Класифікація небезпеки відходів побудована на концентрації токсичних речовин, які в них містяться. Також береться до уваги і синергетичний ефект декількох компонентів.

В останні роки в європейських країнах класифікація відходів за класом небезпеки будується на їх екологічності. При цьому такий підхід є недосконалим, оскільки ускладнюється процес їх оцінки як сировини для подальшого споживання у виробничій сфері.


Використання відходів як сировинної бази для виробництва

Одне з головних завдань будь-якої комерційної та виробничої діяльності - досягнення економії енергетичних і сировинних ресурсів. Тому в сучасних умовах господарювання відбувається зближення інтересів потенційних споживачів і виробників, які володіють сучасними виробничими потужностями і технологіями для використання відходів як сировини.

На відміну від первинної сировини, відходи не можуть бути заздалегідь зорієнтовані на конкретну сферу їх використання. Так, одні й ті ж відходи використовуються в різних виробничих сферах. Тому для обґрунтованої класифікації за цією ознакою доцільно знати деякі їх відмінні особливості. Таким чином, всі відходи можуть бути об'єднані в три основні групи:

 1. Мають такі несприятливі характеристики, як відсутність однорідності складу і чистоти. Причини цього - відмінна ступінь зносу, забрудненість, кліматичні фактори. Незважаючи на те що дані характеристики носять стохастичний характер, з їх допомогою визначаються технології переробок відходів і якість отримуваних виробів з урахуванням комплексу економічних та екологічних проблем.
 2. Тверді побутові відходи, класифікація яких побудована на можливостях використання як вторинної сировини. Іншими словами, задається деякий набір характеристик, які можуть бути вимірені і внесені в технічні умови, а також нормативно-технічні документи, що відповідають за оптимальні напрямки переробки відходів.
 3. Оскільки первинна сировина має властивість у процесі виробництва перетворюватися на відходи, то поряд з втратою або погіршенням деяких споживчих якостей набуваються й оновлені властивості, які були нехарактерні для аналога на початковому етапі.

Тому опис відходів має базуватися на визначенні для кожного окремого їх виду характеристик, що підлягають вимірюванню та ефективному напрямку його використання.

Класифікація відходів за технічними характеристиками

Ґрунтуючись на підрозділі речовин, які виділяються в процесі виробництва, їх можна об'єднати в дві основні групи:

 • властивості, які важливі для конкретного матеріалу, їх вимірювання проводиться в обов'язковому порядку при визначенні традиційних шляхів використання;
 • знову набуті властивості, їх вимірювання потрібно при визначенні нових і нетрадиційних шляхів використання вторсировини.

Визначення властивостей першої групи виконується шляхом опрацювання відповідної наукової літератури та нормативно-технічної документації.


Для відходів з знову набутими властивостями потрібні методики, уніфіковані як методи вимірювань їх властивостей, а також виявлення інших необхідних властивостей.

Класифікація побутових відходів

До побутових відходів можуть бути віднесені непридатні для подальшого використання предмети побуту, харчові продукти та товари, що втратили свої споживчі властивості. Також в дану категорію входять тверді побутові відходи, класифікація яких визначена наступними елементами: покидьки та побутове сміття.

Склад даного виду відходів залежить від таких факторів: рівень розвитку регіону та країни, культурний рівень населення та його звичаї, пора року тощо. Близько третини всіх ТПВ - пакувальний матеріал, кількість якого постійно збільшується.

Класифікація побутових відходів побудована на багатокомпонентності та неоднорідності складу, малої щільності та нестабільності (здатність до загнивання). В якості джерел утворення сміття приймаються житлові будівлі, а також торгові, спортивні та інші підприємства та організації.

До складу таких відходів входять такі їх види:


 • картон (папір);
 • великогабаритні матеріали;
 • харчові відходи;
 • метали та пластик;
 • шкіра і гума;
 • скло, текстиль і дерево.

Так представлена узагальнена класифікація відходів.

Утилізація відходів

Серед так званого сміття можна виділити основні його види, які потрібно переробляти.

 1. Побутова техніка. Її утилізація потрібна всім підприємствам, які не бажають мати проблеми з контролюючими органами. Для проведення даного процесу самостійно потрібно мати на те законні підстави, що підтверджуються відповідною документацією. За відсутності такого дозволу у суб'єкта господарювання можуть виникнути неприємності. Тому найкращий варіант - звернутися на підприємство, яке займається утилізацією відходів професійно.
 2. Пластик, пінопласт, папір тощо. Іншими словами, матеріал, з якого складається упаковка. Процес переробки цих відходів включає їх дроблення, а вже потім формується в брикети і використовується як вторинна сировина.
 3. Люмінесцентні лампи. Вони досить привабливі для переробки, так як електронний блок, цоколь і колба - цінна сировина. З практики відомо, що дане сміття просто викинути не можна через те, що в ньому міститься ртуть. Однак при передачі на утилізацію багато компаній-переробників вимагають, щоб дана сировина доставлялася постачальником самостійно, а це додаткові витрати.
 4. Батарейки. Сьогодні вже стали з'являтися пункти прийому даного виду сміття. Тому основний акцент держави повинен бути зроблений у бік пропаганди, реклами і пробудження свідомості у населення. Цей продукт, як і люмінесцентні лампи, також є небезпечним для навколишнього середовища. Одна батарейка здатна забруднити близько 20 кв. метрів землі навколо і час її розкладання - чверть століття. Також необхідно пам'ятати, що всередині неї знаходяться такі шкідливі метали, як ртуть, кадмій і свинець.

Шкідливе сміття в медицині

Класифікація відходів у медицині базується на спеціалізації відповідних закладів. В основному це використані бинти і марля, тканини людини, фармацевтичні препарати або кров.

Все сміття з медичних установ привертає особливу увагу, оскільки може становити потенційну небезпеку для навколишнього середовища.

Усі відходи із закладів охорони здоров'я, залежно від рівня токсикологічної, епідеміологічної та радіаційної небезпеки, підрозділюються на п'ять класів небезпеки.


Так, клас А представлений небезпечними відходами, які включає речовини, що не були в контакті з біологічними рідинами пацієнтів та інфекційними хворими. У цей клас можна віднести нетоксичне сміття.

Клас Б включає в себе інфіковані відходи. Сюди можуть бути віднесені матеріали та інструменти, які забруднені виділеннями хворих. Також сюди включаються органічні речовини після операцій.

Клас небезпеки В - дуже небезпечні відходи, до яких відноситься сміття з мікролабораторій, а також матеріали, які були в контакті з хворими на небезпечні інфекційні хвороби.

Клас Г - сміття, близьке за своєю структурою до промислового. Сюди ставляться: хімічні препарати, ціостатики, а також прилади та обладнання, до складу яких входить ртуть.

Клас небезпеки Д - радіоактивні відходи, до яких входить сміття медичних установ, що містить радіоактивні компоненти.

Підсумовуючи сказане, можна з упевненістю сказати, що правильна утилізація відходів усіх видів може бути гарантією екологічності, адже це так необхідно в нашому непростому сучасному світі.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.