Матеріальні позаоборотні активи в балансі підприємства

Матеріальні позаоборотні активи в балансі підприємства

Всі організації повинні вести облік активів. У будь-якого підприємства є активи, які часто використовуються в комерційній діяльності, але залишаються в незмінному вигляді. Процес їх обліку іноді викликає масу труднощів.

Визначення

Матеріальні позаоборотні активи в балансі - це різновид майна, яке числиться за організацією і використовується нею для реалізації завдань. Такі активи залучаються для отримання прибутку протягом тривалого періоду часу (понад 1 рік).


Матеріальні позаоборотні активи - це виражена в грошовій формі вартість майна та зобов'язань організації. Всі вони повністю або частково використовуються в процесі створення продукції і переносять свою вартість на готовий продукт.

Коефіцієнт матеріалізації показує ступінь забезпеченості організації ОЗ:

Кма = AI/A,   AI
- вартість МНА (малоцінні необоротні активи) в балансі,
А - підсумок балансу

. Майно організації характеризується за такими параметрами

:1. Мета придбання. 2
. Термін використання
: Форма активів

. На його обсяг впливають:

 • зовнішні фактори: ситуація в країні, кон'юнктура ринку, інфляція, рівень держрегулювання економіки, законодавча база, доступність кредитів;
 • внутрішні фактори: товарообіг, умови поставок, організація роботи.

НМА:

 • Задовольняють потребу підприємства в матеріальних ресурсах.
 • Використовуються для своєчасних розрахунків з контрагентами в повному обсязі.
 • Забезпечують ефективність використання коштів.

Законодавче регулювання

На державному рівні розроблено цілий ряд НПР які регулюють процес обліку активів. Зокрема, у ФЗ № 208 детально описано структуру капіталу (ст. 25), мінімальні вимоги до його розміру (ст. 26), процес зміни розміру капіталу (ст. 26-30), а також питання захисту прав кредитора та емісії цінних паперів (ст. 31-33).

Норми даного ФЗ поширюються тільки на ВАТ. У ЗАТ та організацій інших форм власності є свої правила обліку. Зокрема у ФЗ № 402 детально описано, як слід враховувати матеріальні позаоборотні активи та зобов'язання організації.

Класифікація

Процес обліку активів відображається в законодавчих актах. Для вірного трактування правил потрібно спершу ознайомитися зі спеціальними термінами.


НМА

Активи, які не мають грошову форму, наприклад, майнові права.

ОС

Майно, що використовується для випуску продукції більше одного року.

Позаоборотні активи прибуткові вкладення в матеріальні цінності

Рух коштів в інвестиційних проектах з метою отримання доходу.

Фінансові вкладення


Інвестиції в капітал інших підприємств.

Представлені матеріальні позаоборотні активи в балансі малого підприємства використовуються/погашаються більше 12 місяців, в той час як оборотні активи звертаються менше року.

До НМА також належать транспортні засоби, будівлі та нерухомість, які використовуються для вирішення виробничих завдань: транспортування, переробки, модернізації та зберігання залишків. У балансі таким чином відображаються матеріальні позаоборотні активи:

 • код рядка балансу 1110 - НМА;
 • 1120 - Розробки;
 • 1150 - ОЗ;
 • 1160 - матеріальні цінності;
 • 1170 - фінансові вкладення.

Розгляньмо кожну з цих статей докладно.

Нематеріальні активи

1110-й рядок балансу «матеріальні позаоборотні активи» використовується для відображення товарних знаків, ПЗ та предметів мистецтва, на які в організації є унікальні права. Стаття заповнюється за даними рахунку 04 за вирахуванням рахунку 05. Тобто до звіту заноситься залишкова вартість активів. Результати НІОК, які відображаються за статтею 1120, заносяться за первісною вартістю з однойменного субрахунку.


Пошукові активи

Дані позаоборотні матеріальні активи (рядок 1130) відображають вартість робіт з пошуку родовищ корисних копалин на певній ділянці. Інформація заноситься з однойменного субрахунку 08 з урахуванням амортизації (^. 05). Ці ж організації заповнюють рядок 1140, на якому відображається вартість споруд, транспортних засобів, що використовуються при проведенні робіт. Зазначені цінності відображаються з урахуванням амортизації (^. 08 - сер. 02).

ОС

Матеріальні позаоборотні активи (1150) вартість яких перевищує 40 тис. руб. з терміном використання більше 12 місяців, відносяться до основних засобів. У балансі вони відображаються за залишковою вартістю, тобто з урахуванням зносу (^. 01- порожній. 02).

Прибуткові та фінансові вкладення (частина 1)

Майно, яке здається в оренду або лізинг, також відображається в балансі за залишковою вартістю за рядком 1160. Під фінансовими вкладеннями маються на увазі вклади в КК, куплені ЦБ інших організацій. За рядком 1170 відображається первісна вартість довгострокових вкладень (термін обігу понад 12 місяців). Інформація заноситься з дебетового сальдо. 58, острів. 55, острів. 73. Якщо організація створює резерви під зниження вартості таких активів, то вони також повинні бути враховані за рядком 1170.

До фінансових вкладень також належать видані безвідсоткові позики. Їх сума відображається не у рядку 1170, а у складі дебіторської заборгованості (1190). Вартість викуплених у засновників акцій також повинна відображатися не у вкладеннях, а в пасивах (стр. 1320).

Відкладені активи

Рядок 1180 заповнюють організації, які застосовують ПБУ 18/02. Тут відображається дебетове сальдо. 09 на звітну дату. Якщо податкові зобов'язання відображаються згорнуто, то використовується інший порядок. Позитивна різниця між плечей. 09 і. 77 відображається за рядком 1180, а від'ємна - в пасиві за рядком 1420.


Інші НМА

У рядку 1190 відображається інформація про несуттєві активи. Це може бути залишкова вартість НДДКР, витрати на ремонт, капітальні вкладення, які були незавершеними підприємством. Критерії віднесення витрат до цієї статті кожна організація розробляє самостійно.

Запаси

За рядком 1210 другого розділу балансу потрібно відобразити дані про матеріали, продукцію, сировину у виробництві. Сюди ж заноситься інформація про інвентар, не дорогі офісні меблі, канцтовари, які не списуються в кінці звітного періоду. Інформація в баланс заноситься з рахунку 10. Якщо організація використовує облікові ціни, то у звіті відображається різниця між плечей. 10 і порожній. 16. Якщо додатково організація створює резерв під покупку запасів, то з отриманої цифри слід відняти кредитове сальдо. 14.

Інформація про незакінчене виробництво відображається з рахунків 20-23 і осередків. 46. Вартість транспортних витрат на доставку товарів зазвичай входить до складу собівартості. Тоді інформація в баланс заноситься з рахунку 41. Товарні запаси відображається за фактичною собівартістю (степ. 41 - Острів. 42).

ПДВ

За рядком 1220 слід відобразити залишок суми пред'явленого до оплати ПДВ. Нульове сальдо допускається. Якщо організація не прийняла податок до вирахування і не включила його до витрат. Така ситуація може виникнути, якщо в отриманих рахунках виявлена помилка, продукція має тривалий цикл виробництва або реалізується за нульовою ставкою. У баланс заноситься дебетовий залишок. 19.

Дебіторська заборгованість

До складу ДЗ входять борги:


 • за поставлені товари покупцям;
 • за перераховані аванси постачальників;
 • за не видані кошти підзвітним особам;
 • по податках і т. д.

За рядком 1230 відображається дебетове сальдо рахунків 60, 62, 68, 69. Всі компанії зобов'язані формувати резерв під сумнівну заборгованість. Суму, відображену за рахунком 63, слід відняти з вартості заборгованості.

Фінансові вкладення (частина 2)

По рядку 1240 відображається вартість короткострокових інвестицій у вигляді наданих позик, векселів тощо. У баланс заносяться дані про залишкову вартість вкладень з урахуванням сформованих резервів (різниця між ^. 58 і острів. 59).

Грошові кошти

За рядком 1250 відображається інформація про залишок коштів у касі, на розрахункових рахунках і про грошові еквіваленти, наприклад, вклади «до запитання». Депозитні рахунки відображаються у складі довгострокових або короткострокових вкладень. Кошти в іноземній валюті конвертуються в рублі за банківським курсом на момент складання звіту.

Інші ОА

У складі інших активів (1260) слід відобразити інформацію про майно, яке не потрапило в усі перераховані вище статті. Це може бути суми нарахованого ПДВ, не визнана в поточному році виручка, не списані недостачі тощо.

Спрощений баланс

Невеликі підприємства часто використовують спрощені форми звітності при складанні балансу. Скорочений бланк складається з п'яти рядків активу і шести пасиву. Здавалося б, скласти баланс буде дуже просто. На практиці бухгалтерам доводиться стикатися з низкою труднощів.

Структура

У спрощеному балансі відображається згорнута інформація про майно та зобов'язання.

Рядок

Формула розрахунку за балансом (рахунки)

Актив

 

Матеріальні позаоборотні активи: ОС, капітальні вкладення.

01 + 03 + 07 + 08 - 02

Фінансові активи: НМА, вкладення, результати розробок

НМА (04 - 05), вкладення (58 + 55), розробки (08 + 04)

Запаси: сировина, НЗП, продукція, товари

10 + 20 + 41 + 45 + 43

Грошові кошти (ДС)

50 + 52 + 55 + 57

Інші активи: короткострокові вкладення, ПДВ, дебіторська заборгованість

58 + 19+ 62 + 69 + 68 +70…76

Пасив

 

Капітал: статутний, доданий, резервний, нерозподілений прибуток

80 +…+ 84

Довгострокові кредити

67

Інші довгострокові позики

77 + 96

Короткострокові кредити

66

Кредиторська заборгованість

68 +…+ 71 + 76

Інші короткострокові зобов'язання

96

Кожен рядок відповідає певному коду. Якщо потрібно вказати декілька показників в одному рядку, то ставиться код тієї статті, яка має найбільшу питому вагу.

Приклад. У ТОВ в рядок «матеріальні позаоборотні активи» включені ОС на суму 200 тис. руб. і капітальні вкладення на суму 80 тис. руб. Вартість купленого обладнання більша за суму інвестування. Тому в балансі будуть фігурувати матеріальні позаоборотні активи (рядок 1150) на суму 280 тис. руб. Якщо підприємству нічого записати в якусь сходинку, то її просто не приводять у балансі.

Новоствореним організаціям, які ще не вели діяльність, показувати порожній баланс не можна. У звіті слід як мінімум відобразити дві операції: джерело і процес формування статутного капіталу (DT75 КТ80). Найчастіше акціонери вносять грошові кошти (DT51 KT75) або надають як скарб ОЗ (DT01 КТ75). Тоді запис проводиться за відповідним рядком «матеріальні позаоборотні активи» в балансі малого підприємства.

Приклад

ТОВ заповнює за підсумками року спрощений баланс. На 31.12 в організації числяться такі активи:

 • закуплені ОЗ (острів. 01) - 100 тис. руб. - матеріальні позаоборотні активи (код рядка 1110);
 • грошові кошти (степ. 51) - 10 тис. руб. - код рядка 1250;
 • заборгованість покупців - 15 тис. руб. - ДЗ (код рядка 1260).

Разом активів: 125 тис. руб.

Пасиви:

 • КК + Прибуток: 115 тис. руб. - код рядка 1310.
 • Кредиторська заборгованість (з оплати праці, перед контрагентами, перед бюджетом) - 10 тис. руб. - код рядка 1330.

Разом пасиви: 45 тис. руб.

Оцінка вартості

Перед продажем організації розраховується її ринкова вартість. З цією метою визначається такий показник, як чисті активи. За основу беруться дані з бухгалтерського балансу. З вартості активів віднімаються всі зобов'язання. Залишкова цифра - це ринкова вартість організації. Якщо в результаті розрахунків вийшла від'ємна величина, то зобов'язання організації в кілька разів перевищують вартість майна. У калькуляції не бере участі вартість акцій, які підприємство викупило у засновників, і вартість запасів. Факт з володіння ще не гарантує отримання прибутку.

Матеріальні позаоборотні активи прийнято оцінювати методом надлишкового прибутку. В його основі лежить допущення, що частина прибутку може перевищувати «нормальну» рентабельність і конвертуватися в неосяжний актив - «гудвіл». Алгоритм розрахунку:

 • Визначення вартості активів і пасивів.
 • Розрахунок операційного прибутку.
 • Визначення ставки доходу ОА, за якими потім буде розрахована «надлишковий прибуток».
 • Визначення ставки доходу НМА, за якими потім буде розрахований «гудвіл».

Перед проведенням розрахунків здійснюється коригування статей:

 • Цінні папери перераховуються за ринковою вартістю.
 • Дебіторська заборгованість чиститься на предмет виявлення боргів, які ще можна отримати.
 • Вартість ТМЦ краще прорахувати за реальною ціною реалізації.
 • З авансових витрат слід видалити ту частину, яка не переходить до покупця, і додати витрати, які не були враховані в активах.
 • Вартість меблів та обладнання краще визначати методом заміщення, тобто з урахуванням зносу, або за ринковою ціною.
 • З балансу потрібно видалити боргові зобов'язання, видані на забезпечення нерухомості.

Зі статей пасиву тільки векселі і відстрочені податкові платежі в деяких ситуація потрібно буде відкоригувати.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.